BẢNG GIÁ SỈ

 BẢNG BÁO GIÁ SỈ NGÀY 19/10/2017
Sản phẩm mới
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
140.000đ
21.500đ
65.000đ
11.000đ
165.000đ
88.000đ
22.800đ
135.000đ
146.000đ
25.000đ
160.000đ
258.000đ
18.000đ
260.000đ
165.000đ
215.000đ
46.500đ
268.000đ
218.000đ
65.000đ
60.000đ
65.000đ
60.000đ
46.000đ
48.000đ
139.000đ
198.000đ
323.000đ
193.500đ
208.000đ
75.000đ
308.000đ
226.000đ
312.000đ
9.700đ
19.400đ
42.000đ
21.500đ
33.000đ
20.500đ
484.000đ
52.000đ
48.500đ
124.000đ
199.000đ
180.000đ
14.500đ
9.500đ
150.000đ
250.000đ
25.000đ
36.000đ
Tạm Hết hàng
47.500đ
64.500đ
44.000đ
69.000đ
11.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
98.000đ
15.050đ
45.500đ
7.700đ
115.500đ
61.600đ
15.960đ
94.500đ
102.200đ
17.500đ
112.000đ
180.600đ
12.600đ
182.000đ
115.500đ
150.500đ
32.550đ
187.600đ
152.600đ
45.500đ
42.000đ
45.500đ
42.000đ
32.200đ
33.600đ
97.300đ
138.600đ
226.100đ
135.450đ
145.600đ
52.500đ
215.600đ
158.200đ
218.400đ
6.790đ
13.580đ
29.400đ
15.050đ
23.100đ
14.350đ
338.800đ
36.400đ
33.950đ
86.800đ
139.300đ
126.000đ
10.150đ
6.650đ
105.000đ
175.000đ
17.500đ
25.200đ
Tạm Hết hàng
33.250đ
45.150đ
30.800đ
48.300đ
7.700đ
ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
30.000đ
46.500đ
72.000đ
48.000đ
7.550đ
24.750đ
7.550đ
9.700đ
19.400đ
42.000đ
20.500đ
11.000đ
78.000đ
44.000đ
30.000đ
77.400đ
14.500đ
4.090đ
2.150đ
31.000đ
30.000đ
210.000đ
20.500đ
226.000đ
278.000đ
3.200.000đ
25.000đ
1.400đ
4.100đ
7.300đ
40.000đ
41.000đ
22.000đ
150.000đ
5.500đ
28.000đ
19.500đ
81.000đ
8.500đ
27.000đ
25.000đ
44.000đ
330.000đ
16.000đ
19.500đ
19.000đ
40.000đ
65.000đ
21.500đ
6.450đ
74.000đ
170.000đ
59.500đ
25.000đ
645.000đ
32.500đ
32.500đ
109.000đ
41.000đ
64.500đ
37.700đ
8.000đ
20.500đ
44.000đ
344.000đ
242.000đ
76.000đ
67.800đ
40.000đ
19.500đ
24.800đ
37.000đ
12.000đ
16.200đ
48.000đ
30.000đ
35.500đ
150.500đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
21.000đ
32.550đ
50.400đ
33.600đ
5.285đ
17.325đ
5.285đ
6.790đ
13.580đ
29.400đ
14.350đ
7.700đ
54.600đ
30.800đ
21.000đ
54.180đ
10.150đ
2.863đ
1.505đ
21.700đ
21.000đ
147.000đ
14.350đ
158.200đ
194.600đ
2.240.000đ
17.500đ
980đ
2.870đ
5.110đ
28.000đ
28.700đ
15.400đ
105.000đ
3.850đ
19.600đ
13.650đ
56.700đ
5.950đ
18.900đ
17.500đ
30.800đ
231.000đ
11.200đ
13.650đ
13.300đ
28.000đ
45.500đ
15.050đ
4.515đ
51.800đ
119.000đ
41.650đ
17.500đ
451.500đ
22.750đ
22.750đ
76.300đ
28.700đ
45.150đ
26.390đ
5.600đ
14.350đ
30.800đ
240.800đ
169.400đ
53.200đ
47.460đ
28.000đ
13.650đ
17.360đ
25.900đ
8.400đ
11.340đ
33.600đ
21.000đ
24.850đ
105.350đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
22.000đ
52.000đ
45.000đ
9.700đ
13.000đ
44.000đ
17.000đ
21.500đ
9.000đ
49.500đ
37.800đ
32.500đ
38.000đ
22.000đ
16.500đ
14.000đ
20.000đ
41.000đ
48.000đ
102.000đ
59.000đ
47.500đ
45.500đ
37.800đ
43.000đ
32.500đ
84.000đ
27.000đ
245.000đ
11.000đ
194.000đ
43.000đ
29.500đ
27.000đ
37.800đ
48.500đ
37.800đ
55.000đ
32.500đ
40.000đ
41.000đ
37.800đ
35.500đ
47.000đ
64.500đ
65.000đ
69.000đ
53.800đ
25.800đ
23.800đ
11.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
15.400đ
36.400đ
31.500đ
6.790đ
9.100đ
30.800đ
11.900đ
15.050đ
6.300đ
34.650đ
26.460đ
22.750đ
26.600đ
15.400đ
11.550đ
9.800đ
14.000đ
28.700đ
33.600đ
71.400đ
41.300đ
33.250đ
31.850đ
26.460đ
30.100đ
22.750đ
58.800đ
18.900đ
171.500đ
7.700đ
135.800đ
30.100đ
20.650đ
18.900đ
26.460đ
33.950đ
26.460đ
38.500đ
22.750đ
28.000đ
28.700đ
26.460đ
24.850đ
32.900đ
45.150đ
45.500đ
48.300đ
37.660đ
18.060đ
16.660đ
7.700đ
TAI NGHE / HEADPHONE BLUETOOTH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
64.500đ
64.500đ
258.000đ
260.000đ
165.000đ
268.000đ
139.000đ
484.000đ
635.000đ
48.000đ
48.000đ
64.500đ
64.500đ
64.500đ
45.000đ
50.000đ
175.000đ
144.000đ
130.000đ
130.000đ
139.000đ
107.500đ
100.000đ
48.000đ
150.000đ
130.000đ
177.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
45.150đ
45.150đ
180.600đ
182.000đ
115.500đ
187.600đ
97.300đ
338.800đ
444.500đ
33.600đ
33.600đ
45.150đ
45.150đ
45.150đ
31.500đ
35.000đ
122.500đ
100.800đ
91.000đ
91.000đ
97.300đ
75.250đ
70.000đ
33.600đ
105.000đ
91.000đ
123.900đ
PHỤ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI / VI TÍNH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
21.500đ
65.000đ
11.000đ
88.000đ
22.800đ
135.000đ
146.000đ
25.000đ
160.000đ
18.000đ
215.000đ
65.000đ
60.000đ
65.000đ
60.000đ
46.000đ
52.000đ
52.000đ
75.000đ
17.700đ
21.500đ
33.000đ
19.500đ
13.000đ
13.000đ
11.000đ
48.500đ
30.000đ
30.000đ
35.500đ
33.000đ
14.000đ
14.000đ
59.000đ
3.300đ
10.750đ
19.400đ
8.600đ
4.600đ
40.000đ
9.500đ
12.000đ
107.500đ
9.700đ
50.000đ
44.000đ
23.600đ
32.500đ
15.000đ
18.200đ
95.000đ
68.000đ
125.000đ
20.000đ
69.800đ
7.600đ
14.000đ
24.000đ
34.500đ
9.150đ
43.000đ
38.000đ
170.000đ
120.000đ
52.000đ
330.000đ
230.000đ
180.000đ
20.500đ
20.500đ
16.700đ
16.700đ
29.000đ
7.500đ
9.700đ
28.000đ
19.400đ
17.500đ
110.000đ
16.000đ
120.000đ
26.900đ
48.500đ
14.000đ
27.000đ
92.500đ
13.000đ
26.900đ
32.000đ
65.000đ
80.000đ
20.000đ
175.000đ
14.000đ
78.000đ
9.700đ
20.500đ
24.700đ
13.000đ
43.000đ
50.000đ
21.500đ
38.700đ
26.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
15.050đ
45.500đ
7.700đ
61.600đ
15.960đ
94.500đ
102.200đ
17.500đ
112.000đ
12.600đ
150.500đ
45.500đ
42.000đ
45.500đ
42.000đ
32.200đ
36.400đ
36.400đ
52.500đ
12.390đ
15.050đ
23.100đ
13.650đ
9.100đ
9.100đ
7.700đ
33.950đ
21.000đ
21.000đ
24.850đ
23.100đ
9.800đ
9.800đ
41.300đ
2.310đ
7.525đ
13.580đ
6.020đ
3.220đ
28.000đ
6.650đ
8.400đ
75.250đ
6.790đ
35.000đ
30.800đ
16.520đ
22.750đ
10.500đ
12.740đ
66.500đ
47.600đ
87.500đ
14.000đ
48.860đ
5.320đ
9.800đ
16.800đ
24.150đ
6.405đ
30.100đ
26.600đ
119.000đ
84.000đ
36.400đ
231.000đ
161.000đ
126.000đ
14.350đ
14.350đ
11.690đ
11.690đ
20.300đ
5.250đ
6.790đ
19.600đ
13.580đ
12.250đ
77.000đ
11.200đ
84.000đ
18.830đ
33.950đ
9.800đ
18.900đ
64.750đ
9.100đ
18.830đ
22.400đ
45.500đ
56.000đ
14.000đ
122.500đ
9.800đ
54.600đ
6.790đ
14.350đ
17.290đ
9.100đ
30.100đ
35.000đ
15.050đ
27.090đ
18.200đ
LOA NGHE NHẠC
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
140.000đ
165.000đ
218.000đ
198.000đ
323.000đ
193.500đ
208.000đ
308.000đ
226.000đ
312.000đ
138.000đ
124.000đ
199.000đ
349.000đ
210.000đ
180.000đ
170.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
98.000đ
115.500đ
152.600đ
138.600đ
226.100đ
135.450đ
145.600đ
215.600đ
158.200đ
218.400đ
96.600đ
86.800đ
139.300đ
244.300đ
147.000đ
126.000đ
119.000đ
CAMERA/ ĐIỆN THOẠI
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
250.000đ
113.000đ
215.000đ
172.000đ
70.000đ
103.000đ
189.000đ
533.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
175.000đ
79.100đ
150.500đ
120.400đ
49.000đ
72.100đ
132.300đ
373.100đ
THẺ NHỚ /USB / ĐỌC THẺ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
7.000đ
3.400đ
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
82.000đ
1.080đ
1.800đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
4.900đ
2.380đ
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
Tạm Hết hàng
57.400đ
756đ
1.260đ
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
32.500đ
20.000đ
75.000đ
30.000đ
15.000đ
30.000đ
60.000đ
49.500đ
40.000đ
40.000đ
40.000đ
15.000đ
14.000đ
40.000đ
50.000đ
37.000đ
30.000đ
40.000đ
30.000đ
40.000đ
25.000đ
20.000đ
80.000đ
50.000đ
21.000đ
11.000đ
Tạm Hết hàng
13.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Tạm Hết hàng
22.750đ
14.000đ
52.500đ
21.000đ
10.500đ
21.000đ
42.000đ
34.650đ
28.000đ
28.000đ
28.000đ
10.500đ
9.800đ
28.000đ
35.000đ
25.900đ
21.000đ
28.000đ
21.000đ
28.000đ
17.500đ
14.000đ
56.000đ
35.000đ
14.700đ