BẢNG GIÁ SỈ

 BẢNG BÁO GIÁ SỈ NGÀY 30/11/2017
Sản phẩm mới
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
32.761đ
23.524đ
150.542đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
286.987đ
233.548đ
408.164đ
395.805đ
135.506đ
136.497đ
150.985đ
251.706đ
421.133đ
Liên hệ
40.300đ
42.610đ
35.682đ
52.142đ
45.404đ
50.022đ
Liên hệ
Liên hệ
63.667đ
91.114đ
61.990đ
66.609đ
60.936đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
60.000đ
100.000đ
110.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
218.750đ
51.200đ
20.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
37.000đ
21.250đ
145.000đ
60.000đ
662.500đ
255.000đ
100.000đ
123.500đ
50.000đ
51.000đ
105.000đ
100.000đ
130.000đ
325.000đ
850.000đ
900.000đ
950.000đ
1.000.000đ
800.000đ
400.000đ
500.000đ
200.000đ
450.000đ
600.000đ
600.000đ
580.000đ
400.000đ
100.000đ
9.000đ
315.000đ
215.000đ
180.000đ
265.000đ
150.000đ
122.000đ
163.000đ
160.000đ
357.000đ
43.000đ
146.000đ
164.000đ
137.500đ
107.000đ
28.000đ
62.500đ
14.000đ
219.000đ
179.000đ
156.500đ
205.000đ
345.000đ
219.000đ
95.000đ
46.000đ
79.000đ
86.000đ
61.000đ
63.000đ
184.000đ
202.500đ
393.000đ
230.000đ
86.000đ
385.000đ
25.000đ
55.000đ
43.000đ
27.000đ
132.900đ
83.000đ
60.000đ
53.000đ
9.000đ
90.000đ
45.000đ
50.000đ
12.500đ
28.000đ
19.000đ
112.500đ
200.000đ
162.500đ
11.500đ
44.000đ
66.000đ
53.000đ
36.500đ
122.000đ
172.000đ
18.000đ
857.000đ
68.750đ
88.000đ
120.000đ
47.000đ
127.000đ
21.250đ
12.500đ
172.000đ
31.000đ
31.000đ
200.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
175.000đ
46.080đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
530.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
260.000đ
595.000đ
630.000đ
665.000đ
700.000đ
560.000đ
280.000đ
350.000đ
140.000đ
315.000đ
420.000đ
420.000đ
406.000đ
280.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
144.000đ
Liên hệ
105.000đ
Liên hệ
114.100đ
112.000đ
249.900đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
110.000đ
74.900đ
Liên hệ
50.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
162.000đ
275.100đ
184.000đ
Liên hệ
269.500đ
17.500đ
Liên hệ
30.100đ
Liên hệ
93.030đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
63.000đ
31.500đ
Liên hệ
10.000đ
19.600đ
13.300đ
90.000đ
160.000đ
130.000đ
8.050đ
39.600đ
46.200đ
37.100đ
Liên hệ
85.400đ
120.400đ
12.600đ
599.900đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
65.000đ
17.000đ
10.000đ
120.400đ
Liên hệ
21.700đ
Liên hệ
ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Liên hệ
Liên hệ
218.750đ
51.200đ
662.500đ
255.000đ
100.000đ
123.500đ
51.000đ
105.000đ
100.000đ
9.000đ
179.000đ
95.000đ
102.000đ
63.000đ
10.000đ
10.000đ
12.000đ
25.000đ
55.000đ
27.000đ
15.000đ
103.000đ
132.900đ
40.000đ
60.000đ
20.000đ
5.440đ
3.150đ
9.000đ
40.000đ
27.000đ
7.200đ
53.000đ
54.000đ
30.000đ
199.000đ
116.000đ
25.000đ
107.000đ
11.000đ
33.000đ
58.000đ
438.000đ
15.000đ
25.000đ
27.000đ
53.000đ
86.000đ
28.000đ
98.000đ
222.500đ
18.000đ
19.000đ
857.000đ
43.000đ
43.000đ
47.000đ
68.500đ
457.000đ
28.750đ
150.000đ
101.000đ
90.000đ
131.000đ
21.250đ
32.000đ
49.000đ
21.000đ
55.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Liên hệ
Liên hệ
175.000đ
46.080đ
530.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
125.300đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
8.400đ
17.500đ
Liên hệ
Liên hệ
10.500đ
72.100đ
93.030đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
28.000đ
18.900đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
40.600đ
Liên hệ
Liên hệ
17.500đ
18.900đ
37.100đ
60.200đ
19.600đ
68.600đ
Liên hệ
12.600đ
Liên hệ
599.900đ
30.100đ
30.100đ
Liên hệ
Liên hệ
319.900đ
23.000đ
Liên hệ
70.700đ
Liên hệ
Liên hệ
17.000đ
22.400đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
HÀNG CHÍNH HÃNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
32.761đ
23.524đ
150.542đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
286.987đ
233.548đ
408.164đ
395.805đ
135.506đ
136.497đ
150.985đ
251.706đ
421.133đ
Liên hệ
40.300đ
42.610đ
35.682đ
52.142đ
45.404đ
50.022đ
Liên hệ
Liên hệ
63.667đ
91.114đ
61.990đ
66.609đ
60.936đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
20.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
100.000đ
40.000đ
120.000đ
83.000đ
18.000đ
82.000đ
17.000đ
40.000đ
12.000đ
91.000đ
70.000đ
60.000đ
71.000đ
42.000đ
30.000đ
26.500đ
40.000đ
76.000đ
110.000đ
190.000đ
109.000đ
88.000đ
84.000đ
80.000đ
50.000đ
156.000đ
49.000đ
454.800đ
21.000đ
80.000đ
54.000đ
50.000đ
70.000đ
90.000đ
102.000đ
75.000đ
76.000đ
70.000đ
66.000đ
88.000đ
120.000đ
120.000đ
127.000đ
100.000đ
12.500đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
8.400đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
24.500đ
Liên hệ
10.500đ
40.000đ
Liên hệ
Liên hệ
35.000đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
44.000đ
Liên hệ
60.000đ
65.000đ
50.000đ
10.000đ
TAI NGHE / HEADPHONE BLUETOOTH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
400.000đ
500.000đ
200.000đ
450.000đ
600.000đ
600.000đ
580.000đ
400.000đ
357.000đ
85.000đ
205.000đ
345.000đ
219.000đ
184.000đ
643.000đ
843.000đ
63.000đ
85.000đ
85.000đ
30.000đ
44.000đ
232.000đ
172.000đ
172.000đ
114.000đ
142.000đ
199.000đ
172.000đ
235.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
280.000đ
350.000đ
140.000đ
315.000đ
420.000đ
420.000đ
406.000đ
280.000đ
249.900đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
450.100đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
39.600đ
162.400đ
120.400đ
120.400đ
Liên hệ
99.400đ
139.300đ
120.400đ
Liên hệ
PHỤ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI / VI TÍNH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
60.000đ
100.000đ
20.000đ
21.250đ
145.000đ
50.000đ
251.000đ
13.000đ
30.000đ
30.000đ
57.000đ
10.000đ
10.000đ
10.000đ
43.000đ
106.000đ
106.000đ
28.000đ
62.500đ
14.000đ
30.000đ
179.000đ
156.500đ
23.000đ
86.000đ
79.000đ
86.000đ
79.000đ
61.000đ
96.000đ
69.000đ
86.000đ
23.000đ
28.000đ
43.000đ
26.000đ
17.000đ
17.000đ
14.000đ
39.000đ
39.000đ
47.000đ
47.000đ
18.000đ
18.000đ
78.000đ
4.500đ
25.000đ
6.500đ
53.000đ
9.000đ
142.000đ
44.000đ
31.000đ
40.000đ
20.000đ
24.000đ
126.000đ
90.000đ
100.000đ
92.000đ
10.000đ
18.000đ
31.000đ
45.000đ
12.000đ
50.000đ
225.000đ
159.000đ
68.500đ
438.000đ
305.000đ
239.000đ
27.000đ
27.000đ
12.500đ
22.000đ
38.000đ
11.500đ
31.000đ
146.000đ
35.000đ
40.000đ
86.000đ
80.000đ
18.000đ
103.000đ
27.000đ
32.000đ
17.000đ
57.000đ
66.000đ
31.000đ
51.000đ
31.000đ
HÌNH ẢNH
GIÁ SỈ
SỐ LƯỢNG
ĐẶT HÀNG
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên