BẢNG GIÁ SỈ

 BẢNG BÁO GIÁ LẺ NGÀY 30/11/2017
Sản phẩm mới
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
138.000đ
Hàng về lại
256.000đ
54.000đ
39.000đ
213.000đ
Hàng về lại
222.000đ
256.000đ
472.000đ
519.000đ
356.000đ
1.366.000đ
383.000đ
617.000đ
377.000đ
226.000đ
2.215.000đ
142.000đ
479.000đ
390.000đ
681.000đ
661.000đ
226.000đ
204.000đ
213.000đ
420.000đ
703.000đ
1.330.000đ
67.000đ
71.000đ
60.000đ
87.000đ
75.000đ
83.000đ
71.000đ
79.000đ
106.000đ
152.000đ
103.000đ
111.000đ
101.000đ
102.000đ
187.000đ
237.000đ
265.000đ
185.000đ
60.000đ
100.000đ
110.000đ
323.000đ
150.000đ
197.000đ
218.750đ
51.200đ
20.000đ
297.000đ
87.000đ
37.000đ
21.250đ
145.000đ
349.000đ
60.000đ
662.500đ
255.000đ
100.000đ
123.500đ
50.000đ
51.000đ
105.000đ
130.000đ
325.000đ
850.000đ
900.000đ
950.000đ
1.000.000đ
800.000đ
400.000đ
500.000đ
200.000đ
450.000đ
600.000đ
600.000đ
580.000đ
400.000đ
100.000đ
9.000đ
315.000đ
215.000đ
180.000đ
265.000đ
150.000đ
122.000đ
163.000đ
160.000đ
357.000đ
43.000đ
164.000đ
137.500đ
28.000đ
62.500đ
219.000đ
179.000đ
156.500đ
205.000đ
219.000đ
95.000đ
46.000đ
79.000đ
86.000đ
61.000đ
63.000đ
184.000đ
202.500đ
393.000đ
230.000đ
86.000đ
25.000đ
55.000đ
43.000đ
27.000đ
132.900đ
83.000đ
66.500đ
53.000đ
9.000đ
90.000đ
45.000đ
50.000đ
12.500đ
28.000đ
112.500đ
200.000đ
162.500đ
11.500đ
44.000đ
66.000đ
53.000đ
36.500đ
122.000đ
172.000đ
18.000đ
857.000đ
68.750đ
88.000đ
120.000đ
47.000đ
127.000đ
12.500đ
172.000đ
619.000đ
31.000đ
31.000đ
200.000đ
ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
138.000đ
Hàng về lại
256.000đ
226.000đ
142.000đ
101.000đ
102.000đ
187.000đ
237.000đ
265.000đ
185.000đ
218.750đ
51.200đ
662.500đ
255.000đ
100.000đ
123.500đ
51.000đ
105.000đ
9.000đ
179.000đ
95.000đ
102.000đ
63.000đ
10.000đ
10.000đ
12.000đ
25.000đ
55.000đ
27.000đ
15.000đ
132.900đ
40.000đ
66.500đ
20.000đ
5.440đ
3.150đ
9.000đ
27.000đ
7.200đ
53.000đ
54.000đ
30.000đ
199.000đ
116.000đ
25.000đ
107.000đ
11.000đ
33.000đ
58.000đ
438.000đ
15.000đ
25.000đ
27.000đ
53.000đ
86.000đ
28.000đ
98.000đ
222.500đ
18.000đ
19.000đ
857.000đ
43.000đ
43.000đ
47.000đ
68.500đ
28.750đ
101.000đ
90.000đ
131.000đ
21.250đ
32.000đ
49.000đ
21.000đ
55.000đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
138.000đ
Hàng về lại
54.000đ
39.000đ
213.000đ
Hàng về lại
222.000đ
472.000đ
519.000đ
356.000đ
1.366.000đ
383.000đ
617.000đ
377.000đ
226.000đ
142.000đ
479.000đ
390.000đ
681.000đ
661.000đ
226.000đ
204.000đ
213.000đ
420.000đ
703.000đ
1.330.000đ
67.000đ
71.000đ
60.000đ
87.000đ
75.000đ
83.000đ
71.000đ
79.000đ
106.000đ
152.000đ
103.000đ
111.000đ
101.000đ
102.000đ
187.000đ
237.000đ
323.000đ
150.000đ
197.000đ
20.000đ
297.000đ
87.000đ
349.000đ
100.000đ
40.000đ
120.000đ
83.000đ
18.000đ
82.000đ
17.000đ
40.000đ
12.000đ
91.000đ
70.000đ
60.000đ
71.000đ
42.000đ
30.000đ
26.500đ
40.000đ
76.000đ
110.000đ
190.000đ
109.000đ
88.000đ
84.000đ
80.000đ
50.000đ
156.000đ
49.000đ
454.800đ
21.000đ
80.000đ
54.000đ
50.000đ
70.000đ
90.000đ
102.000đ
75.000đ
76.000đ
70.000đ
66.000đ
88.000đ
120.000đ
120.000đ
127.000đ
100.000đ
12.500đ
TAI NGHE / HEADPHONE BLUETOOTH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
213.000đ
Hàng về lại
479.000đ
390.000đ
681.000đ
661.000đ
226.000đ
204.000đ
213.000đ
420.000đ
703.000đ
400.000đ
500.000đ
200.000đ
450.000đ
600.000đ
600.000đ
580.000đ
400.000đ
357.000đ
85.000đ
205.000đ
219.000đ
184.000đ
63.000đ
85.000đ
44.000đ
232.000đ
172.000đ
172.000đ
114.000đ
172.000đ
PHỤ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI / VI TÍNH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
54.000đ
39.000đ
472.000đ
519.000đ
67.000đ
71.000đ
60.000đ
87.000đ
75.000đ
83.000đ
71.000đ
79.000đ
106.000đ
152.000đ
103.000đ
111.000đ
60.000đ
100.000đ
150.000đ
197.000đ
20.000đ
297.000đ
87.000đ
21.250đ
145.000đ
50.000đ
251.000đ
13.000đ
30.000đ
30.000đ
57.000đ
10.000đ
10.000đ
10.000đ
43.000đ
106.000đ
106.000đ
28.000đ
62.500đ
30.000đ
179.000đ
156.500đ
23.000đ
86.000đ
79.000đ
86.000đ
79.000đ
61.000đ
96.000đ
69.000đ
86.000đ
23.000đ
43.000đ
26.000đ
17.000đ
17.000đ
14.000đ
39.000đ
39.000đ
47.000đ
47.000đ
18.000đ
18.000đ
4.500đ
25.000đ
6.500đ
53.000đ
9.000đ
44.000đ
31.000đ
40.000đ
20.000đ
24.000đ
126.000đ
90.000đ
100.000đ
92.000đ
10.000đ
18.000đ
45.000đ
50.000đ
225.000đ
159.000đ
68.500đ
438.000đ
305.000đ
239.000đ
27.000đ
27.000đ
12.500đ
22.000đ
11.500đ
31.000đ
146.000đ
35.000đ
40.000đ
86.000đ
80.000đ
18.000đ
103.000đ
27.000đ
32.000đ
17.000đ
57.000đ
66.000đ
31.000đ
51.000đ
31.000đ
LOA NGHE NHẠC
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
1.366.000đ
383.000đ
617.000đ
377.000đ
325.000đ
850.000đ
900.000đ
950.000đ
1.000.000đ
800.000đ
462.000đ
215.000đ
180.000đ
265.000đ
150.000đ
122.000đ
163.000đ
160.000đ
164.000đ
137.500đ
219.000đ
289.000đ
202.500đ
393.000đ
230.000đ
385.000đ
248.000đ
180.000đ
227.000đ
CAMERA/ ĐIỆN THOẠI
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
2.215.000đ
1.330.000đ
168.000đ
112.500đ
200.000đ
162.500đ
115.000đ
94.000đ
251.000đ
619.000đ
THẺ NHỚ /USB / ĐỌC THẺ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
9.300đ
4.500đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
570đ
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
222.000đ
256.000đ
110.000đ
323.000đ
37.000đ
349.000đ
60.000đ
130.000đ
10.000đ
62.000đ
99.000đ
28.000đ
39.000đ
65.000đ
53.000đ
53.000đ
53.000đ
19.000đ
18.000đ
53.000đ
66.000đ
49.000đ
39.000đ
53.000đ
39.000đ
26.000đ
122.000đ
50.000đ
31.000đ
68.750đ
BAO DA / ỐP LƯNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
50.000đ
20.000đ
70.000đ
2.000đ
40.000đ
24.000đ
25.000đ
20.000đ
0961808688
0939.933.168
0903.131.708
0906.328.891
CSKH TP Ms. Chi:
0903131708 / 0961808688
CSKH TINH Ms. Ngân:
0939933168 / 0901406756